Rewitalizacja społeczna - rekrutacja do 30 września 2018 r. - 25% zniżki dla absolwentów UKW

Informacja o kierunku

 • Szczegółowych informacji na temat studiów udziela:

mgr Sylwia Rumińska
Sekretariat Dziekanów WAiNS
ul. Ogińskiego 16, pokój. 604
tel.: 52 323 67 38
email: sekretariatwains@ukw.edu.pl

Organizatorem Studiów Podyplomowych Ekonomia i Zarządzanie jest Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

 • Terminy:

Rekrutacja do 30 września 2018r.
Czas trwania studiów - 2 semestry

 • Liczba słuchaczy: 20

Koszt uczestnictwa:

 • 2250 złotych za semestr (20% zniżki dla Absolwentów UKW)
 • Bez opłaty rekrutacyjnej
 • Bez opłaty za egzamin dyplomowy
 • Możliwość rozłożenia opłaty za studia na cztery raty bez odsetek
 • Opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - 30 zł

 Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • kserokopia dowodu osobistego
 • 1 zdjęcie
 • kwestionariusz osobowy
 • podanie o przyjęcie na studia
 • ankieta osobowa, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Dziekanów WAiNS
ul. Ogińskiego 16, pokój. 604

Cele i zadania:

Absolwent wysokiej klasy specjalista odpowiedzialny za przygotowanie i wdrażanie programów z zakresu rewitalizacji społecznej. Gotowy do pełnienia roli organizatora procesów rewitalizacji społecznej w społecznościach lokalnych.

Ma wiedzę i umiejętności z zakresu problemów występujących w miastach i sposobów ich rozwiązywania, dynamiki procesów społecznych, różnorodności kulturowej, diagnozowania lokalnych problemów i sytuacji kryzysowych, komunikacji społecznej, aktywizacji interesariuszy, pracy ze zróżnicowanymi grupami społecznymi (dzieci i młodzież, osób dorosłych, seniorzy, osoby niepełnosprawne, osoby z deficytami), a także formalnych, prawnych i finansowych aspektów realizowania programów rewitalizacyjnych.

Studia skierowane są do pracowników jednostek samorządu terytorialnego,  pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, działaczy sektora organizacji obywatelskich i podmiotów ekonomii społecznej oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką zarządzania procesami rewitalizacji społecznej (projektantów, architektów, inżynierów gospodarki przestrzennej, budownictwa, absolwentów kierunków zarządzanie, zarządzanie nieruchomościami, itp.).

Studia nastawione są na zdobywanie praktycznych umiejętności - prawie 60% programu to ćwiczenia, seminaria, laboratoria i wizyty studyjne.

Studia przygotowują do nowego modelu rewitalizacji miast opierającego się na przygotowaniu zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych opartych przede wszystkim na diagnozie problemów społecznych i wymagających zaangażowania szerokiego grona interesariuszy.

Ramowy program przedmiotowy:

 1. Współczesne procesy przemian miast, 10 godzin,
 2. Prawne, przestrzenne i ekonomiczne aspekty rewitalizacji (gminny program rewitalizacji), 12 godzin,
 3. Społeczne i kulturowe aspekty rewitalizacji, 12 godzin,
 4. Rewitalizacja jako polityka społeczna, 12 godzin,
 5. Demografia społeczna, 10 godzin,
 6. Konflikty społeczne i metody ich rozwiązywania, 9 godzin,
 7. Ekonomia społeczna, 9 godzin,
 8. Design thinking jako metoda tworzenia polityk publicznych, 9 godzin,
 9. Partycypacja publiczna w programach rewitalizacji, 15 godzin,
 10. Innowacje społeczne w procesie rewitalizacji, 9 godzin,
 11. Metody organizowania społeczności lokalnych, 9 godzin,
 12. Organizowanie kampanii społecznych, 9 godzin,
 13. NGO i współpraca międzysektorowa, partnerstwa lokalne, 9 godzin,
 14. Przygotowanie, monitoring i ewaluacja projektów rewitalizacyjnych, 21 godzin,
 15. Diagnoza lokalna, 9 godzin,
 16. Metody i narzędzia badań społecznych, 20 godzin,
 17. Wizyty studyjne, 15 godzin,
 18. Projekt końcowy – projekty działań rewitalizacyjnych, 9 godzin,

Warunki ukończenia studiów podyplomowych:

 • Zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych programem studiów.
 • Pozytywny wynik egzaminów przewidzianych programem studiów.
 • Czynny udział w wizytach studyjnych.
 • Przygotowanie, prezentacja i publiczna obrona projektu działań z zakresu rewitalizacji społecznej.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Socjologii,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 66 437