Praktyki

Podczas trwania praktyk zawodowych studenci mogą zweryfikować zdobytą podczas studiów wiedzą i skonfrontować ją z wymaganiami stawianymi przez pracodawców na rynku pracy

Główne cele praktyki to:

 • poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
 • zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,
 • kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,
 • kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji,
 • poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,
 • doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • porównanie swojej wiedzy i oczekiwań z warunkami pracy.

Czas praktyki 

Praktyki studenckie na kierunku socjologia trwają 3 tygodnie  (15 dni roboczych). Powinny odbyć się w terminie od końca czerwca do końca września po II roku (IV semestrze) w jednym ciągu czasowym.

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Kierunkowego Opiekuna Praktyk z ramienia UKW, praktyka może odbyć się w innym terminie. 

Miejsce praktyk

Zachęcamy studentów do samodzielnego wyboru miejsca odbywania praktyk, przede wszystkim w instytucjach związanej z kierunkiem studiów. Pozwoli to na nawiązanie kontaktu z pracodawcą, w przyszłości może zwiększyć szanse na stałe zatrudnienie w danej instytucji.

Praktyka zawodowa – krok po kroku

 • Student samodzielnie poszukuje odpowiedniej instytucji zapewniającej odbycie praktyki zawodowej. UWAGA:  1) W uzasadnionych przypadkach, gdy student nie może samodzielnie wskazać miejsca praktyki, instytucję zapewniającą odbycie praktyki  wskazuje Studium Praktyk Zawodowych UKW.
 • Informacje o miejscu odbywania praktyk student przekazuje Kierunkowemu Opiekunowi Praktyk.
 • Kierunkowy Opiekun Praktyk  tworzy listy praktyk studentów danej specjalności i przekazuje do Studium Praktyk Zawodowych UKW.
 • W Studium Praktyk Zawodowych UKW  student odbiera dokumenty praktyki (pismo przewodnie, 2 egzemplarze umowy-porozumienia UKW z placówką, instytucją lub zakładem pracy, druk opinii, program praktyki).
 • Podpisane przez strony egzemplarze umów przekazane są do Studium Praktyk Zawodowych UKW.
 • Student realizuje praktykę w terminie wybranym przez siebie i uzgodnionym z instytucją zapewniającą odbycie praktyki  oraz Kierunkowym Opiekunem Praktyk z ramienia UKW.

Zaliczenie praktyki zawodowej

Zaliczenia praktyk dokonuje kierunkowy opiekun praktyki, któremu student jest zobowiązany po zakończeniu praktyk dostarczyć:

 • Dziennik praktyk: sprawozdanie z przebiegu praktyki  sporządzone przez studenta, zawierające uwagi, obserwacje i wnioski wynikające z realizacji programu praktyki,
 • opinię i ocenę wystawioną przez opiekuna praktyki z ramienia instytucji w której praktyka była realizowana.

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Socjologii,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 66 437