Nowy profil praktyczny

Od roku akademickiego 2018/19 startujemy z nowym profilem praktycznym.

Moduły związane z badaniami społecznymi i rynkowymi

Oferujemy studentom moduły wyrabiające umiejętności niezbędne do samodzielnego zaprojektowania i realizowania badań, analizowania ich wyników, stawiania diagnoz i wyprowadzania z nich wniosków praktycznych.

Absolwent potrafi przeprowadzić między innymi badania opinii publicznej, ewaluacje, badania marketingowe, testy konsumenckie, badania mniejszości etnicznych, kultury popularnej, kultur organizacyjnych czy analizę dyskursu medialnego. Studenci poznają również tajniki realizacji badań przez internet oraz uczą się zarządzać projektem badawczym.

Praktyczne umiejętności wdrażane są pod okiem doświadczonych badaczy – część zajęć prowadzona jest przez praktyków z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy; tam też studenci mogą realizować praktyki zawodowe.

Moduły nastawione na innowacyjność w przestrzeni społecznej

Te moduły skupiają się na innowacjach społecznych, społecznych czynnikach oraz konsekwencjach innowacji technologicznych oraz problematyce zmian społecznych.

Stawiamy na wyrabianie umiejętności zajmowania się nowatorskimi inicjatywami, których celem jest podniesienie jakości życia ludzi. Polskimi przykładami innowacji społecznych są między innymi akcje typu „Szlachetna paczka”, banki czasu, kooperatywy spożywcze, smart cities czy finansowanie społecznościowe.

Innowacyjność jest priorytetem rozwoju społeczno-gospodarczego i dlatego studenci uczą się, jak tworzyć i realizować innowacyjne projekty społeczne. Poznają najnowsze trendy zmian społecznych, zmian w obszarze kultury, stylu życia oraz nowych mediów.

Przedmioty ogólne:

W nowej edycji bydgoskiej socjologii zaplanowano liczne zajęcia warsztatowe, kształtujące szeroki wachlarz kompetencji społecznych. Właśnie te umiejętności są obecnie wskazywane przez przedsiębiorców jako najbardziej poszukiwane na rynku pracy. 

 • Statystyka
 • Metody badań socjologicznych
 • Demografia społeczna
 • Współczesne teorie socjologiczne
 • Etyczne problemy zawodu socjologa
 • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
 • Antropologia kultury
 • Dynamika przemian współczesnego społeczeństwa polskiego
 • Zachowania konsumenckie
 • Psychologia społeczna
 • Ekonomiczne podstawy życia społecznego
 • Socjologia polityki
 • Migracje jako czynnik zmiany społecznej
 • Technologia pracy umysłowej
 • Trening kreatywności
 • Warsztaty umiejętności społecznych
 • Warsztaty antydyskryminacyjne
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Metodologia nauk społecznych
 • Socjologia organizacji i zarządzania
 • Zmiana społeczna w filmie i teatrze
 • Socjologia internetu
 • Komercjalizacja wiedzy w naukach społecznych
 • Zakładanie i prowadzenie organizacji pozarządowej
 • Nowoczesne techniki informatyczne
 • Proces integracji europejskiej

Moduły związane z badaniami społecznymi i rynkowymi:

 • Badania ewaluacyjne
 • Zmiany na współczesnym rynku pracy
 • Metody badań w internecie
 • Badanie kultur organizacji
 • Badanie mniejszości narodowych i etnicznych oraz grup emigranckich w Polsce
 • Gospodarka oparta na wiedzy
 • Socjologia miasta
 • Badania marketingowe
 • Państwo, naród, gospodarka we współczesnych prądach ideowych
 • Watchdog – działania na rzecz jawności w życiu publicznym 
 • Media w globalnej polityce i gospodarce
 • Budowanie społeczności konsumenckich
 • Zarządzanie projektem badawczym
 • Techniki gromadzenia i weryfikacji informacji o sferach życia społecznego trudno dostępnych dla badacza
 • Procedury badań społecznych

Moduły związane z innowacyjnością w przestrzeni społecznej:

 • Innowacje społeczne
 • Przemiany współczesnej kultury popularnej
 • Praktyczne aspekty edukacji medialnej
 • Innowacyjność w sferze bezpieczeństwa
 • Etniczność, wielokulturowość, pogranicza
 • Budowanie społeczności internetowej
 • Socjologia moralności
 • Socjologia kultury
 • Mediacje – zarządzanie konfliktem
 • Socjologia globalizacji
 • Socjologia rodziny
 • Socjologia społeczności lokalnych
 • Nowe ruchy społeczne
 • Idee społeczne i polityczne współczesności - ciągłość i zmiana
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie nowych mediów

Więcej informacji na www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Socjologii,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 66 437